Budaya
Home > LOEKELOE > SUPRANATURAL > Budaya > 500 peribahasa sunda dari a-z
Total Views: 5282 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 4 |  1 2 3 4 > 

danilmaulana - 20/12/2011 01:10 PM
#1
500 peribahasa sunda dari a-z
Adam lali tapél : Poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.
Adat kakurung ku iga : Adat nu hésé digantina.
Adéan ku kuda beureum : Beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakéan batur.
Adigung adiguna : Gedé hulu, boga rasa leuwih ti batur.
Aya astana sajeungkal : Anu mustahil ogé bisa kajadian.
Aya jalan komo meuntas : Eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.
Aya bagja teu daulat : Arék meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.
Aya peurah : Aya komara, aya harga, aya pangaji.
Ayakan tara meunang kancra : Nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.
Akal koja : Pinter dina kagoréngan atawa kajahatan.
Aku panggung : daréhdéh jeung méré mawéh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.
Aku aku angga : Ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda. Ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan.
Aki aki tujuh mulud : Lalaki nu geus kolot pisan.
Alak paul : Tempatna nu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.
Alak alak cumampaka : Resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu muya.
Alus panggung : alus laur hade omé, tegep dedeg pangadegna.
Ambek nyedek tanaga midek : Ari napssu pohara gedéna, ngan masih bisa meper diri.
Anak merak kukuncungan : Sipat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadéna, sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.
Anak puputon : Anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.
Anjing ngagogogan kalong : Mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun.
Aub payung, sabet panon, sabasoba : Wewengkon, ngeunaan tanah.
Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed : Ari umur geus kolot tapi haté ngongoraeun kénéh.
Asa ditonjok congcot : Meunang kabungah nu gedé, anu saenyana teu diarep arep.
Asa nanggeuy endog beubeureumna : Kacida nyaahna.
Asa potong leungeun katuhu : Leungiteun jalma nu pohara hadé gawéna.
Ati mungkir beungeut nyinghareup : Palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi hanteu.
Ambekna sakulit bawang : Gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.
Aya jalan komo meuntas : Aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang
kalaksanakeun.
Asa dijual payu : Ngungun duméh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa.
Anjing ngagogogan kalong : Mikahayang nu moal bakal kasorang.
Anak merak kukuncungan : Turunan anu hadé laku lampahna, luhur budina, galibna sok hade deui laku lampahna, luhur deui budina, cara luluhurna bae.
Asa ditumbu umur : Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedéna.
Aya jalan komo meuntas : Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang.
Asa nyanghulu ka jarian : Ngawula ka anu sahandapeun umur pangarti atawa pangalaman.
Aya di sihung maung : Kulantaran loba kawawuh jeung gegedén dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.
Ari diarah supana, kudu dipiara catangna : Naon baé nu méré hasil ka urang kudu diurus bener bener.
Beuteung anjingeun : Ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing.
Belang bayah gindi pikir : Boga pikiran goréng ka papada kawula.
Balég tampélé : Ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede kénéh kaéra.
Bali geusan ngajadi : Tempat dilahirkeun.
Balung kulit kotok meuting : Teu eureun eureun nyeri haté ti baheula nepi ka kiwari.
Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gedé sasapuan : Béak karep ku rido jeung beresih haté.
Banda tatalang raga : Lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabéla diri, meuli ubar sangkan waras.
Bengkung ngariung bongkok ngaronyok : Babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka.
Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana : Pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, Anging Gusti nu ningali.
Beureum paneureuy : Seuseut batan neureuy keueus, hésé pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.
Beurat birit : Hésé jeung sungkan dititah.
Biwir nyiru rombéngeun : Resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur.
Biwir sambung lémék, suku sambung lengkah : Henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah, ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan, ngemban timbalan tinu lian.
Bobo sapanon carang sapakan : Aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana.
Bobor karahayuan : Henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.
Buluan belut, jangjangan oray : Pamohalan kajadian.
Bungbulang tunda : Tunda talatah. Lamun dititah tara sok pék ku manéh, tapi sok nitah deui ka batur.
Bur beureum bur hideung, hurung nagtung siang leumpang : Ginding, loba pakéan anu aralus dipaké.
Buburuh nyatu diupah beés : Nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.
Buruk buruk papan jati : Ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura baé lamun aya kasalahan téh.
Bonténg ngalawan kadu : Nu leutik ngalawan nu gedé.
Buntut kasiran : Korét, medit, ngeupeul, tara pisan daek barangbéré.
Biwir nyiru rombéngeun : Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur.
Budi santri, légég lebé, ari lampah euwah euwah : Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed.
Bluk nyuuh blak nangkarak : Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah.
Bilih aya tutus bengkung : Bisi salah pokpokanana.
Cara bueuk meunang mabuk : Ngeluk baé, teu lemék teu carék, euweuh hojah, euweuh karep, euweuh kahayang sabab éra atawa sieun.
Ciri sabumi cara sadésa : Béda tempatna, béda deui adat jeung kabiasaanana.
Caang bulan dadamaran : Migawé nu kurang mangfaat.
Cara jogjog mondok : Carékcok baé, mani gandéng naker.
Cara gaang katincak : Anu tadina ramé kacida, ayeuna mah jadi jempling pisan.
Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok : Najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa. [PHP][/PHP]

BACA SELANJUTNYA http://daniel-maulana.blogspot.com/2011/12/pribasa-sunda-dari-z.html
angel.wijaya - 20/12/2011 01:14 PM
#2

Quote:
Original Posted By danilmaulana
Adam lali tapél : Poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.
Adat kakurung ku iga : Adat nu hésé digantina.
Adéan ku kuda beureum : Beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakéan batur.
Adigung adiguna : Gedé hulu, boga rasa leuwih ti batur.
Aya astana sajeungkal : Anu mustahil ogé bisa kajadian.
Aya jalan komo meuntas : Eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.
Aya bagja teu daulat : Arék meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.
Aya peurah : Aya komara, aya harga, aya pangaji.
Ayakan tara meunang kancra : Nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.
Akal koja : Pinter dina kagoréngan atawa kajahatan.
Aku panggung : daréhdéh jeung méré mawéh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.
Aku aku angga : Ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda. Ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan.
Aki aki tujuh mulud : Lalaki nu geus kolot pisan.
Alak paul : Tempatna nu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.
Alak alak cumampaka : Resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu muya.
Alus panggung : alus laur hade omé, tegep dedeg pangadegna.
Ambek nyedek tanaga midek : Ari napssu pohara gedéna, ngan masih bisa meper diri.
Anak merak kukuncungan : Sipat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadéna, sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.
Anak puputon : Anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.
Anjing ngagogogan kalong : Mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun.
Aub payung, sabet panon, sabasoba : Wewengkon, ngeunaan tanah.
Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed : Ari umur geus kolot tapi haté ngongoraeun kénéh.
Asa ditonjok congcot : Meunang kabungah nu gedé, anu saenyana teu diarep arep.
Asa nanggeuy endog beubeureumna : Kacida nyaahna.
Asa potong leungeun katuhu : Leungiteun jalma nu pohara hadé gawéna.
Ati mungkir beungeut nyinghareup : Palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi hanteu.
Ambekna sakulit bawang : Gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.
Aya jalan komo meuntas : Aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang
kalaksanakeun.
Asa dijual payu : Ngungun duméh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa.
Anjing ngagogogan kalong : Mikahayang nu moal bakal kasorang.
Anak merak kukuncungan : Turunan anu hadé laku lampahna, luhur budina, galibna sok hade deui laku lampahna, luhur deui budina, cara luluhurna bae.
Asa ditumbu umur : Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedéna.
Aya jalan komo meuntas : Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang.
Asa nyanghulu ka jarian : Ngawula ka anu sahandapeun umur pangarti atawa pangalaman.
Aya di sihung maung : Kulantaran loba kawawuh jeung gegedén dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.
Ari diarah supana, kudu dipiara catangna : Naon baé nu méré hasil ka urang kudu diurus bener bener.
Beuteung anjingeun : Ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing.
Belang bayah gindi pikir : Boga pikiran goréng ka papada kawula.
Balég tampélé : Ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede kénéh kaéra.
Bali geusan ngajadi : Tempat dilahirkeun.
Balung kulit kotok meuting : Teu eureun eureun nyeri haté ti baheula nepi ka kiwari.
Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gedé sasapuan : Béak karep ku rido jeung beresih haté.
Banda tatalang raga : Lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabéla diri, meuli ubar sangkan waras.
Bengkung ngariung bongkok ngaronyok : Babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka.
Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana : Pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, Anging Gusti nu ningali.
Beureum paneureuy : Seuseut batan neureuy keueus, hésé pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.
Beurat birit : Hésé jeung sungkan dititah.
Biwir nyiru rombéngeun : Resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur.
Biwir sambung lémék, suku sambung lengkah : Henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah, ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan, ngemban timbalan tinu lian.
Bobo sapanon carang sapakan : Aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana.
Bobor karahayuan : Henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.
Buluan belut, jangjangan oray : Pamohalan kajadian.
Bungbulang tunda : Tunda talatah. Lamun dititah tara sok pék ku manéh, tapi sok nitah deui ka batur.
Bur beureum bur hideung, hurung nagtung siang leumpang : Ginding, loba pakéan anu aralus dipaké.
Buburuh nyatu diupah beés : Nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.
Buruk buruk papan jati : Ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura baé lamun aya kasalahan téh.
Bonténg ngalawan kadu : Nu leutik ngalawan nu gedé.
Buntut kasiran : Korét, medit, ngeupeul, tara pisan daek barangbéré.
Biwir nyiru rombéngeun : Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur.
Budi santri, légég lebé, ari lampah euwah euwah : Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed.
Bluk nyuuh blak nangkarak : Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah.
Bilih aya tutus bengkung : Bisi salah pokpokanana.
Cara bueuk meunang mabuk : Ngeluk baé, teu lemék teu carék, euweuh hojah, euweuh karep, euweuh kahayang sabab éra atawa sieun.
Ciri sabumi cara sadésa : Béda tempatna, béda deui adat jeung kabiasaanana.
Caang bulan dadamaran : Migawé nu kurang mangfaat.
Cara jogjog mondok : Carékcok baé, mani gandéng naker.
Cara gaang katincak : Anu tadina ramé kacida, ayeuna mah jadi jempling pisan.
Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok : Najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa. BACA SELANJUTNYA http://daniel-maulana.blogspot.com/2...da-dari-z.html


ada yg kurang kang

agul ku payung butut

memakai payung dg sombongnya tapi tetap kepanasan/kehujanan D
rakyat bergitar - 20/12/2011 01:15 PM
#3

sampurasun agan,
asik, ngiring calik, ngabandosan..

cicing cicing, bulu ucing... Ybiloveindonesias
buhitoz - 20/12/2011 01:15 PM
#4

sae, kang...
thumbup:
buhitoz - 20/12/2011 01:16 PM
#5

Quote:
Original Posted By rakyat bergitar
sampurasun agan,
asik, ngiring calik, ngabandosan..

cicing cicing, bulu ucing... Ybiloveindonesias


kang, saya rada hayang seuri...
D

cicing cicing bulu ucing teh naon hartina?
angel.wijaya - 20/12/2011 01:16 PM
#6

Quote:
Original Posted By rakyat bergitar
sampurasun agan,
asik, ngiring calik, ngabandosan..

cicing cicing, bulu ucing... Ybiloveindonesias


ssst cicing ulah gandeng...aya ucing nyolong dengdeng Peace:

ngacir:
rakyat bergitar - 20/12/2011 01:24 PM
#7

Quote:
Original Posted By buhitoz
kang, saya rada hayang seuri...
D

cicing cicing bulu ucing teh naon hartina?


hehehehe.. beneran ini ada di daerah kulon
diam diam menghanyutkan, gitu kira2.. Yb
rakyat bergitar - 20/12/2011 01:27 PM
#8

Quote:
Original Posted By angel.wijaya
ssst cicing ulah gandeng...aya ucing nyolong dengdeng Peace:

ngacir:


ngakak
klenut - 20/12/2011 01:33 PM
#9

Quote:
Original Posted By rakyat bergitar
hehehehe.. beneran ini ada di daerah kulon
diam diam menghanyutkan, gitu kira2.. Yb


ngakak
orangbego - 20/12/2011 02:40 PM
#10

eta nu comment hadeuhhhh nyeri beutung urang ngakak


Sok atuh di lanjut hoyong terang abdi ge D
Suami_Yang_Baik - 20/12/2011 04:55 PM
#11

     Sae kang, mun saena mah ditata ulang. D
buhitoz - 20/12/2011 05:23 PM
#12

Quote:
Original Posted By Suami_Yang_Baik
     Sae kang, mun saena mah ditata ulang. D


sapagodos
misalkan per posting per satu huruf awalan

sanes kitu, kang?
rakyat bergitar - 20/12/2011 05:30 PM
#13

Quote:
Original Posted By buhitoz
sapagodos
misalkan per posting per satu huruf awalan
sanes kitu, kang?


satujuuu... mangga agan ts.
upami leres diatur per huruf awalan, abdi pribados mung saukur ngucapkeun : Asa ditumbu umur (Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedéna) Yb
marcell.groove - 20/12/2011 05:34 PM
#14

Ini pasti seru banget deh

Sayangnya ane cuman tahu bahasa sunda sedikit banget \(
buhitoz - 20/12/2011 05:39 PM
#15

Quote:
Original Posted By rakyat bergitar
satujuuu... mangga agan ts.
upami leres diatur per huruf awalan, abdi pribados mung saukur ngucapkeun : Asa ditumbu umur (Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedéna) Yb


Quote:
Original Posted By marcell.groove
Ini pasti seru banget deh

Sayangnya ane cuman tahu bahasa sunda sedikit banget \(


oh ya gan TS
kalo ada rencana di tata ulang
kasih juga terjemahan bahasa indonesianya kalo mau
biar kita bisa sama-sama ikutan seru
D
rakyat bergitar - 20/12/2011 05:51 PM
#16

Quote:
Original Posted By buhitoz
oh ya gan TS
kalo ada rencana di tata ulang
kasih juga terjemahan bahasa indonesianya kalo mau
biar kita bisa sama-sama ikutan seru
D


nyumbang satu terjemahan
cicing cicing, bulu ucing (diem diem, bulu kucing)
artinya peribahasanya : diem diem menghanyutkan... hehehe Yb
angel.wijaya - 20/12/2011 05:59 PM
#17

Quote:
Original Posted By rakyat bergitar
hehehehe.. beneran ini ada di daerah kulon
diam diam menghanyutkan, gitu kira2.. Yb


wah yg bener kang, waktu tinggal didaerah banten saya ga pernah dengar istilah spt itu ngakak

Quote:
Original Posted By marcell.groove
Ini pasti seru banget deh

Sayangnya ane cuman tahu bahasa sunda sedikit banget \(


silahkan aja kang yg mau ditanya, saya bantu sebisa nya shakehand
rakyat bergitar - 20/12/2011 06:06 PM
#18

Quote:
Original Posted By angel.wijaya
wah yg bener kang, waktu tinggal didaerah banten saya ga pernah dengar istilah spt itu ngakak


lebih tepatnya di daerah pandeglang kang. kalo diserang atau banten lama kan bahasanya lebih ke jawa cirebon, kalopun sunda lebih ke sunda halus.. assiikkk ada sedulur juga..
shakehand2
angel.wijaya - 20/12/2011 06:11 PM
#19

Quote:
Original Posted By rakyat bergitar
lebih tepatnya di daerah pandeglang kang. kalo diserang atau banten lama kan bahasanya lebih ke jawa cirebon, kalopun sunda lebih ke sunda halus.. assiikkk ada sedulur juga..
shakehand2


oh pandeglang, tapi baru denger saya malu:

salim ah dengan kang sepuh 500 peribahasa sunda dari a-z
rakyat bergitar - 20/12/2011 06:16 PM
#20

Quote:
Original Posted By angel.wijaya
oh pandeglang, tapi baru denger saya malu:

salim ah dengan kang sepuh 500 peribahasa sunda dari a-z


salim juga buat kang sepuh legendaris 500 peribahasa sunda dari a-z
Page 1 of 4 |  1 2 3 4 > 
Home > LOEKELOE > SUPRANATURAL > Budaya > 500 peribahasa sunda dari a-z